Email:bibikaselevator@gmail.com

Email:bibikaselevator@gmail.com

Email:bibikaselevator@gmail.com

Προσωπικά Δεδομένα

ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Δεσµευόµαστε να χρησιµοποιούµε ορθές πρακτικές απορρήτου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την προσέγγισή µας στην προστασία της ιδιωτικής ζωής, επικοινωνήστε μαζί μας.

Πώς να επικοινωνήσετε µαζί µας.
Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις για το πώς χρησιµοποιούµε τα Cookies, µπορείτε να επικοινωνήσετε µαζί µας χρησιµοποιώντας τις παρακάτω αναφερόµενες πληροφορίες. Παρακαλούµε να συµπεριλάβετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας και λεπτοµερή περιγραφή της απορίας σας σχετικά µε τα Cookies.
Η παρούσα Ενηµέρωση αναθεωρεί κάθε προηγούµενη έκδοση και υπερισχύει αυτής. Ενδέχεται να τροποποιήσουµε αυτή την Ενηµέρωση ανά πάσα στιγµή. Το τµήµα µε τίτλο «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ» στο τέλος αυτής της σελίδας περιγράφει πότε έγινε η τελευταία αναθεώρηση αυτής της Ενηµέρωσης. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα Ενηµέρωση θα τίθενται σε ισχύ όταν γίνεται διαθέσιµη η αναθεωρηµένη Ενηµέρωση στην ή µέσω της Ιστοσελίδας.
Ημερομηνία ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : 06/07/2019

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Η εταιρεία ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΙΚΕ με τον διακριτικό τίτλο «bibikaselevators» (εφεξής εταιρεία) η οποία εδρεύει στη Χαλκίδα και επί της οδού Κώτσου αρ.10 (τηλ. Επικοινωνίας 2221081646, e-mail: bibikaselevator@gmail.com) σας ενηµερώνει υπό την ιδιότητά του ως υπευθύνου επεξεργασίας και σύµφωνα µε τον Γενικό Κανονισµό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδοµένων και τις σχετικές διατάξεις της κείµενης ελληνικής νοµοθεσίας περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, ότι προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων που υποβάλλετε µέσω της ιστοσελίδας του σύµφωνα µε τα κατωτέρω:

1. Ποια προσωπικά σας δεδοµένα συλλέγουµε και επεξεργαζόµαστε και για ποιους σκοπούς; 
Παρακάτω παρατίθενται τα προσωπικά σας δεδοµένα που συλλέγουµε µέσω της ιστοσελίδας µας και επεξεργαζόµαστε, ανά σκοπό επεξεργασίας.

Σκοπός επεξεργασίας
Α. Βελτίωση του περιεχοµένου, της δοµής, της λειτουργίας και της εµπειρίας πλοήγησης στην ιστοσελίδα µας.
Β. Αποστολή σε εσάς ενηµερωτικών δελτίων, προσφορών ή απάντηση σε ερωτήσεις σας.
Γ. Εξέταση της αίτησής σας για ένταξη στο εργατικό μας δυναμικό

Προσωπικά δεδοµένα που συλλέγονται
– Διεύθυνση IP – Πληροφορίες χρήσης και αλληλεπίδρασής σας µε την ιστοσελίδα µας (εφόσον έχετε επιλέξει την εγκατάσταση των αντίστοιχων cookies*) -Δεδοµένα τοποθεσίας σας (εάν έχετε ενεργοποιήσει την πρόσβαση στην τοποθεσία σας)
-Ονοµατεπώνυµο -E-mail -Διεύθυνση -Στοιχεία του χώρου ή της οικοδομής -Τηλέφωνο, -Ώρες διαθεσιμότητας

2. Από που συλλέγουµε τα ανωτέρω δεδοµένα σας;
Τα δεδοµένα σας υπό 1Α ανωτέρω συλλέγονται από την ιστοσελίδα του Σωµατείου www.bibikaselevators και τα δεδοµένα σας υπό 1Β-Γ ανωτέρω συλλέγονται απευθείας από εσάς µέσω της καταχώρισής τους στο αντίστοιχο πεδίο της ιστοσελίδας µας µέσω cookies .

3. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδοµένα; 
Α) Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδοµένα έχουν µόνο οι κατά περίπτωση αρµόδιοι υπάλληλοι της εταιρείασ.
Β) Τα προσωπικά σας δεδοµένα δύνανται να διαβιβαστούν σε:
Ι) Φορείς στους οποίους η εταιρεία αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριµένων εργασιών για λογαριασµό της (εκτελούντες την επεξεργασία) (π.χ. παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και συντήρησης πληροφορικών συστηµάτων).
ΙΙ) Δικηγόρους, δικηγορικές εταιρείες, δικαστικούς επιµελητές, πραγµατογνώµονες εφόσον αυτό απαιτείται για την επιδίωξη τυχόν νοµικών αξιώσεων της εταιρείας.
ΙΙΙ) Δικαστικές, δηµόσιες ή/και λοιπές αρχές στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους προς συµµόρφωση της εταιρείας µε οποιαδήποτε έννοµη υποχρέωσή του.
III) Υπεργολάβους ή συνεργαζόμενες εταιρείες ή ιδιώτες επαγγελματίες προκειμένου να απαντήσουμε με πληρότητα σε οιαδήποτε τυχόν απορία σας ή προκειμένου να σας απαντήσουμε με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια στο ύψος του προϋπολογισμού του έργου που επιδιώκετε.

4. Για πόσο χρόνο τηρούµε τα προσωπικά σας δεδοµένα; 
Κατωτέρω παρατίθενται οι χρόνοι τήρησης των προσωπικών σας δεδοµένων ανά σκοπό επεξεργασίας.
Μετά το πέρας των ως άνω αναφερόµενων χρονικών διαστηµάτων, η εταιρεία θα διαγράψει τα προσωπικά σας δεδοµένα εκτός εάν: (i) ορίζεται άλλως από νοµοθετική διάταξη ή (ii) τα δεδοµένα είναι απαραίτητα για τη θεµελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νοµικών αξιώσεων της εταιρείας, οπότε ο χρόνος διατήρησης µπορεί να αυξηθεί ή να µειωθεί κατά περίπτωση.

Σκοπός επεξεργασίας Χρόνος τήρησης των δεδοµένων σας
Βελτίωση του περιεχοµένου, της δοµής, της λειτουργίας και της εµπειρίας πλοήγησης στην ιστοσελίδα µας.
Αποστολή σε εσάς ενηµερωτικών δελτίων για τις δράσεις της εταιρείας ή προσφορών (Newsletter).
Εξέταση της αίτησής σας για ένταξη στο εργατικό μας δυναμικό.
Χρόνος διαγραφής
Σε περίπτωση διαγραφής τους από τον χρήστη της ιστοσελίδας θα διαγράφονται αµέσως από τα συστήµατα της εταιρείας. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν τα διαγράψει ο ίδιος, η εταιρεία θα τα τηρεί για ένα έτος από την εγκατάστασή τους στη συσκευή του χρήστη
Μέχρι την τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την αποστολή των ενηµερωτικών δελτίων.
Σε περίπτωση απόρριψης για ένα έτος από την ημερομηνία αποστολής ή μέχρι την αρνητική δήλωση του χρήστη.
5) Τι δικαιώµατα έχετε για την προστασία των προσωπικών σας δεδοµένων; α) Να γνωρίζετε ποια προσωπικά σας δεδοµένα τηρούµε και επεξεργαζόµαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τους αποδέκτες αυτών, καθώς και τον χρόνο τήρησής τους (δικαίωµα πρόσβασης). β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συµπλήρωση των προσωπικών σας δεδοµένων, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωµα διόρθωσης). Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να προσκοµίζετε κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ανάγκη της σχετικής διόρθωσης ή συµπλήρωσης. γ) Να ζητήσετε τον περιορισµό της επεξεργασίας των δεδοµένων σας (δικαίωµα περιορισµού). δ) Να αρνηθείτε ή/και να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων που τηρούµε (δικαίωµα εναντίωσης). ε) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδοµένων από τα αρχεία που τηρούµε (δικαίωµα στη λήθη). στ) Να ζητήσετε να µεταφέρουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα που τηρούµε, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας της επιλογής σας (δικαίωµα στη φορητότητα των δεδοµένων). Παρακαλούµε όπως σηµειώσετε τα κάτωθι σε σχέση µε τα δικαιώµατά σας:

▪ Η ικανοποίηση των υπό (γ), (δ) και (ε) δικαιωµάτων σας, µπορεί να συνεπάγεται τη µη δυνατότητα απάντησης της εταιρείας σε οποιαδήποτε τυχόν απορία σας, καθώς και την παύση αποστολής σε εσάς των ενηµερωτικών δελτίων δράσης ή προσφορών της Εταιρείας.

▪ Η εταιρεία έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωµα να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήµατός σας για περιορισµό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδοµένων εάν η επεξεργασία ή η τήρηση αυτών είναι απαραίτητη για τη θεµελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόµιµων δικαιωµάτων του ή την εκπλήρωση νόµιµων υποχρεώσεών της.

▪ Η άσκηση του δικαιώµατος στη φορητότητα (ανωτέρω υπό στ) δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδοµένων σας από τα αρχεία της εταιρείας, η οποία τελεί υπό τους όρους της αµέσως προηγούµενης παραγράφου.

▪ Η άσκηση των ανωτέρω δικαιωµάτων ενεργεί για το µέλλον και δεν αφορά σε ήδη εκτελεσθείσα επεξεργασία δεδοµένων.
ζ) Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώµατά σας µε οποιονδήποτε τρόπο.

6) Πως µπορείτε να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώµατά σας; 
Για την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώµατός σας µπορείτε να αποστείλετε e-mail στο bibikaselevator@gmail.com.

ΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Με την πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο της ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΙΚΕ με τον διακριτικό τίτλο «bibikaselevators» στη διεύθυνση www.bibikaselevators.gr (εφεξής αναφερόμενος ως «Ιστότοπος»), συμφωνείτε με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Απαγορεύεται να έχετε πρόσβαση στον συγκεκριμένο Ιστότοπο, εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και προϋποθέσεις.

Με την πρόσβαση στους διαδικτυακούς τόπους της ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΙΚΕ με τον διακριτικό τίτλο «bibikas elevators» στη διεύθυνση www.bibikaselevators.gr (εφεξής αναφερόμενος ως «Ιστότοπος»), συμφωνείτε με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Απαγορεύεται να έχετε πρόσβαση στον συγκεκριμένο Ιστότοπο, εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και προϋποθέσεις.

Περιορισμένη άδεια χρήσης
Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους τοπικούς νόμους και κανονισμούς, η ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΙΚΕ με τον διακριτικό τίτλο «bibikas elevators» σάς χορηγεί το μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, προσωπικό και περιορισμένο δικαίωμα να έχετε πρόσβαση, να χρησιμοποιείτε και να εμφανίζετε τον παρόντα Ιστότοπο και τη συνοδευτική ύλη μόνο για προσωπική σας χρήση. Η παρούσα εξουσιοδότηση δεν αποτελεί μεταβίβαση κυριότητας του Ιστότοπου και της ύλης που περιέχεται σε αυτόν, και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (i) πρέπει να διατηρείτε, σε όλα τα αντίγραφα του Ιστότοπου και της ύλης, όλες τις ανακοινώσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων, καθώς και άλλες ανακοινώσεις περί ιδιοκτησίας της ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΙΚΕ με τον διακριτικό τίτλο «bibikas elevators» και (ii) δεν πρέπει να τροποποιείτε, να διανέμετε, να μεταφέρετε ή να αποθηκεύετε τον Ιστότοπο ή την ύλη με οποιονδήποτε τρόπο ή να αναπαράγετε ή να εμφανίζετε δημοσίως ή να εκτελείτε ή άλλως να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο και την ύλη για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται ρητώς στο παρόν.

Πνευματικά δικαιώματα
Τα περιεχόμενα του Ιστότοπου αποτελούν Πνευματικά Δικαιώματα © τηςΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΙΚΕ με τον διακριτικό τίτλο «bibikas elevators». Οποιαδήποτε δικαιώματα που δεν χορηγούνται ρητώς στο παρόν επιφυλάσσονται.

Εμπορικά σήματα
Τo εμπορικό σήμα «bibikas elevators» μαζί με το λογότυπο αυτού, τα εμπορικά σύμβολα, οι εμπορικές ονομασίες, τα συνθήματα, είτε είναι κατατεθέντα είτε όχι, και οι υπηρεσίες αποτελούν εμπορικά σήματα της ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΙΚΕ με τον διακριτικό τίτλο «bibikas elevators». Η πρόσβαση στον παρόντα Ιστότοπο δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ότι παραχωρεί σιωπηράή άλλως, οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε σήματος που εμφανίζεται στον Ιστότοπο χωρίς την πρότερη έγγραφη συγκατάθεση της ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΙΚΕ με τον διακριτικό τίτλο «bibikas elevators».

Τροποποίηση του Ιστότοπου
Η ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΙΚΕ με τον διακριτικό τίτλο «bibikas elevators» διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ή να τροποποιήσει το περιεχόμενο του Ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της παρούσας Νομικής Σημείωσης, ή να αποσύρει ή να περιορίσει την πρόσβαση στον Ιστότοπο οποιαδήποτε στιγμή με ή χωρίς ειδοποίηση.

Δήλωση αποποίησης ευθυνών
Τα περιεχόμενα του Ιστότοπου παρέχονται «ως έχουν» και «όπως είναι διαθέσιμα». Η χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας, εργαλείου και υπηρεσίας στον Ιστότοπο πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και η ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΙΚΕ με τον διακριτικό τίτλο «bibikas elevators» δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ή εγγύηση ως προς την ακρίβεια ή τη λειτουργικότητα των εν λόγω πληροφοριών, εργαλείων ή υπηρεσιών. Εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχεται καμία εγγύηση κανενός είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή, σε σχέση με τη διαθεσιμότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του Ιστότοπου.

Περιορισμός ευθύνης
Εκτός εάν άλλως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, η ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΙΚΕ με τον διακριτικό τίτλο «bibikas elevators» δεν ευθύνεται για καμία άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, ειδική ή αποθετική ζημία, απώλεια κέρδους ή για καμία διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας που προκύπτει από τη χρήση ή τη μη δυνατότητα χρήσης του Ιστότοπου και των υπηρεσιών που παρέχονται στον Ιστότοπο, ακόμα και εάν η ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΙΚΕ με τον διακριτικό τίτλο «bibikas elevators» έχει ενημερωθεί για τις σχετικές ζημίες. Η ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΙΚΕ με τον διακριτικό τίτλο «bibikas elevators» δεν ευθύνεται για καμία ανακρίβεια, καθυστέρηση ή αστοχία που περιέχεται στον Ιστότοπο και δεν υποχρεούται να ειδοποιεί τους χρήστες όταν οι πληροφορίες έχουν επικαιροποιηθεί. Η ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΙΚΕ με τον διακριτικό τίτλο «bibikas elevators» δεν είναι υπεύθυνη για καμία απώλεια ή ζημία που προκύπτει από τη στήριξή σας σε οποιαδήποτε δεδομένα ή υπηρεσίες που περιέχονται στον Ιστότοπο ή δεδομένα που ο χρήστης έχει εισαγάγει στον Ιστότοπο.

Σύνδεσμοι
Ο Ιστότοπος δύναται να περιλαμβάνει συνδέσμους σε ιστοσελίδες και πόρους που ανήκουν και λειτουργούν από τρίτα μέρη. Η ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΙΚΕ με τον διακριτικό τίτλο «bibikas elevators» δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν υιοθετεί ή δεν προβαίνει σε καμία δήλωση ούτε εγγυάται για κανένα υλικό που δημιουργείται ή δημοσιεύεται από τρίτα μέρη με τα οποία ο Ιστότοπος έχει σύνδεσμο.

Υποβολές
Με την υποβολή πληροφοριών ή υλικού (όπως παρατηρήσεις, δεδομένα, απαντήσεις, ερωτήσεις, σχόλια, υποδείξεις, ιδέες, σχέδια, παραγγελίες, αιτήματα ή άλλα παρόμοιας φύσης) στην ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΙΚΕ με τον διακριτικό τίτλο «bibikas elevators», για παράδειγμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του Ιστότοπου, συμφωνείτε ότι: (i) το υλικό δεν θα περιλαμβάνει κανένα στοιχείο που είναι παράνομο, δυσφημιστικό, άσεμνο, πορνογραφικό, καταχρηστικό, παρενοχλητικό ή απειλητικό ή άλλως ακατάλληλο για δημοσίευση, (ii) θα καταβάλετε εύλογες προσπάθειες σάρωσης και αφαίρεσης οποιουδήποτε ιού ή άλλων μολυσματικών ή καταστρεπτικών χαρακτηριστικών προτού υποβάλετε οποιοδήποτε υλικό, (iii) είστε κάτοχος του υλικού ή έχετε το απεριόριστο δικαίωμα να το παρέχετε σε εμάς και η ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΙΚΕ με τον διακριτικό τίτλο «bibikas elevators» δύναται να δημοσιεύσει το υλικό και/ή να ενσωματώσει το υλικό αυτό ή οποιαδήποτε έννοια που περιγράφεται σε αυτό στα προϊόντα μας χωρίς αποζημίωση, περιορισμούς χρήσης, αναγνώριση της πηγής, υποχρέωση λογοδοσίας ή ευθύνη και (iv) συμφωνείτε να μη λάβετε μέτρα κατά της ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΙΚΕ με τον διακριτικό τίτλο «bibikas elevators» σε σχέση με το υλικό που υποβάλατε και συμφωνείτε να αποζημιώσετε την ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΙΚΕ με τον διακριτικό τίτλο «bibikas elevators» εάν οποιοδήποτε μέρος λάβει μέτρα κατά της ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΙΚΕ με τον διακριτικό τίτλο «bibikas elevators» σε σχέση με το υλικό που υποβάλατε.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Η παρούσα Πολιτική Cookies παρέχει πληροφορίες αναφορικά µε την χρήση των Cookies και Παρόµοιων Τεχνολογιών από τις ιστοσελίδες ή/και οποιεσδήποτε κινητές εφαρµογές που λειτουργούν από ή εκ µέρους της εταιρείας ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ ΙΚΕ με τον διακριτικό τίτλο «bibikaselevators» («εµείς» ή “εµάς”) (η «Ιστοσελίδα»). Περιγράφει επίσης τί είδους επιλογές µπορεί να έχετε σχετικά µε τα Cookies και τις Παρόµοιες Τεχνολογίες.
Η παρούσα Πολιτική Cookies αποτελεί µέρος και ενσωµατώνεται στους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας και µπορεί να υπόκειται σε αλλαγές κατά καιρούς. Συνίσταται να ελέγχετε τακτικά την Πολιτική Cookies προκειµένου να ενηµερώνεστε για οποιεσδήποτε αναθεωρήσεις. Σχετικές ειδοποιήσεις για ουσιαστικές αλλαγές µπορεί να εµφανίζονται επίσης στην Ιστοσελίδα. Με την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα συµφωνείται να αποδέχεστε οποιεσδήποτε αλλαγές πραγµατοποιούνται σε αυτή την Πολιτική.
Σε ορισµένες περιπτώσεις ενδέχεται να χρησιµοποιούµε τεχνολογίες εντοπισµού για να συγκεντρώσουµε πληροφορίες που ταυτοποιούν φυσικά πρόσωπα ή ενδέχεται να ταυτοποιούν φυσικά πρόσωπα, εάν τις συνδυάσουµε µε άλλες πληροφορίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα εφαρµόζεται, ταυτόχρονα µε την παρούσα Πολιτική Cookies, η Πολιτική Απορρήτου.

Τα Cookies είναι µικρά αρχεία κειµένου – που αποτελούνται συνήθως από γράµµατα και αριθµούς και αποθηκεύονται στην συσκευή σας από έναν εξυπηρετητή δικτύου (website server).
Τα Cookies διακρίνονται σε «Cookies Συνεδρίας» και «Επίµονα Cookies» ανάλογα µε τον χρόνο που παραµένουν αποθηκευµένα στη συσκευή σας. Τα «Cookies Συνεδρίας» αποθηκεύονται στη συσκευή σας την στιγµή που επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα και διαγράφονται αυτόµατα, αφού κλείσετε το σύστηµα περιήγησης (browser). Τα «Επίµονα cookies» αποθηκεύονται στη συσκευή σας την στιγµή που επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα και παραµένουν αποθηκευµένα και µετά το κλείσιµο του συστήµατος περιήγησης. Τα «Επίµονα cookies» θα ενεργοποιηθούν ξανά αυτόµατα όταν ανοίξετε το σύστηµα περιήγησης και περιηγηθείτε στο διαδίκτυο.
Cookies πρώτου µέρους και τρίτων µερών – Ανάλογα µε την Ιστοσελίδα ή τον ιστοχώρο (domain) που εγκαθιστά το cookie, χαρακτηρίζονται τα cookies ως «πρώτου» ή «τρίτου» µέρους. Τα cookies πρώτου µέρους σε γενικές γραµµές είναι cookies που εγκαθίστανται από τον Ιστοσελίδα που επισκέπτεται ο χρήστης – τον Ιστοσελίδα που εµφανίζεται στο παράθυρο URL. Τα cookies τρίτου µέρους είναι cookies που εγκαθίστανται από έναν ιστοχώρο (domain) διαφορετικό από εκείνον που επισκέφθηκε ο χρήστης. Εάν ο χρήστης επισκεφθεί µία ιστοσελίδα και µία διαφορετική εταιρεία εγκαταστήσει ένα cookie µέσω αυτής της ιστοσελίδας, το εν λόγω cookie θα είναι τρίτου µέρους.

Χρησιµοποιούµε cookies για να σας δώσουµε την καλύτερη δυνατή εµπειρία περιήγησης καθώς και για να επιτύχουμε την αμεσότερη και καλύτερη δυνατή επικοινωνία μαζί σας. Ορισµένα cookies είναι τεχνικά απαραίτητα για την ορθή χρήση της Ιστοσελίδας. Άλλα cookies χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση λειτουργιών όπως η διαφήµιση, η απόκτηση στατιστικών στοιχείων (δηλαδή πόσοι επισκέπτες είδαν συγκεκριµένες σελίδες στην Ιστοσελίδα µας).
Εµείς ή/και τρίτα µέρη που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασµό µας κατηγοριοποιούµε τα cookies όπως περιγράφεται κατωτέρω.
Απολύτως Απαραίτητα Cookies Αυτά τα cookies είναι απολύτως απαραίτητα για να σας παρέχουµε τις ζητηθείσες από εσάς υπηρεσίες µέσω της Ιστοσελίδας. Είναι αναγκαία για να σας παρέχουν τη δυνατότητα να επισκέπτεσθε τον Ιστοσελίδα µας και να χρησιµοποιείτε σωστά τα χαρακτηριστικά της. Βασικές λειτουργίες, όπως οι ακόλουθες, στηρίζονται σε αυτά τα σηµαντικά cookies:

  • Να παραµένετε συνδεδεµένοι στην Ιστοσελίδα,
  • Να αναγνωρίζονται οι προσωπικές σας πληροφορίες, τις οποίες καταχωρείτε στην Ιστοσελίδα κατά τη στιγµή των συναλλαγών σας,
  • Γενικά, να σας παρέχουµε υπηρεσίες και πληροφορίες κατόπιν δικού σας αιτήµατος.
 

Cookies Απόδοσης: Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες για το πώς οι χρήστες χρησιµοποιούν τον Ιστοσελίδα, προκειµένου να είµαστε σε θέση να αναθεωρούµε και να βελτιώνουµε τον Ιστοσελίδα και την εµπειρία του επισκέπτη. Αυτά τα cookies δεν συγκεντρώνουν πληροφορίες που ταυτοποιούν τον επισκέπτη. Τέτοια cookies συλλέγουν πληροφορίες αναφορικά µε:

  • Σελίδες που οι χρήστες επισκέπτονται συχνότερα,
  • Συνδέσµους (links) που έχουν επιλέξει οι χρήστες,
  • Μηνύµατα λάθους που µπορεί να λάβουν οι χρήστες κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στον Ιστοσελίδα, κτλ.
 

Cookies Λειτουργικότητας: Αυτά τα cookies µας βοηθούν να προσωποποιούµε το περιεχόµενό µας για εσάς, να σας προσφωνούµε µε το όνοµά σας και να θυµόµαστε τις προτιµήσεις σας (για παράδειγµα, την επιλογή σας για ορισµένη γλώσσα ή περιοχή). Εάν επιλέξετε να διαγράψετε/απενεργοποιήσετε τα cookies λειτουργικότητας, οποιεσδήποτε προτιµήσεις/ρυθµίσεις που έχετε επιλέξει δεν θα διατηρηθούν για επόµενες επισκέψεις σας στον Ιστοσελίδα.

Cookies Τρίτων Μερών Προκειµένου να σας παρέχουµε πιο ενδιαφέρον περιεχόµενο και να σας βοηθήσουµε να αλληλεπιδράσετε µε τους λογαριασµούς σας σε µέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ιστοσελίδα µπορεί να ενσωµατώνει περιεχόµενο και υπηρεσίες τρίτων µερών (π.χ. «plugins» από Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Pinterest, κτλ.) ή συνδέσµους σε ιστοσελίδες τρίτων µερών. Όταν επισκέπτεσθε συνδέσµους ή/και ιστοσελιδες τρίτων µερών, υπόκεισθε στην πολιτική cookies αυτών των τρίτων µερών. Σε αυτή την περίπτωση, ενεργείτε µε δική σας ευθύνη και δεν αναλαµβάνουµε καµία απολύτως ευθύνη για οποιοδήποτε θέµα προκύψει από την αποθήκευση cookies στη συσκευή σας από την ιστοσελίδα του τρίτου µέρους.

Τα cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας ομαδοποιούνται στις παρακάτω κατηγορίες.

Η παρακάτω λίστα περιγράφει τα cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπό μας.

CookieDescription
Υποχρεωτικά
viewed_cookie_policyΤο cookie έχει οριστεί από την προσθήκη συγκατάθεσης Cookie GDPR και χρησιμοποιείται για την αποθήκευση του εάν ο χρήστης έχει συναινέσει ή όχι στη χρήση cookie. Δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα.
Διαφήμησης
NIDΑυτό το cookie χρησιμοποιείται σε ένα προφίλ που βασίζεται στο ενδιαφέρον του χρήστη και εμφανίζει εξατομικευμένες διαφημίσεις στους χρήστες.

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις των cookies κάνοντας κλικ στο κουμπί “Ρυθμίσεις” και ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας τις κατηγορίες cookies στο αναδυόμενο παράθυρο σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.

Οι περισσότεροι περιηγητές διαδικτύου αποδέχονται αυτόµατα τα cookies, ωστόσο παρέχουν µέσα ελέγχου, τα οποία σας επιτρέπουν να µποκάρετε τα cookies ή να τα διαγράψετε. Έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την εγκατάσταση cookies στην συσκευή σας αλλάζοντας τις ρυθµίσεις στο σύστηµα περιήγησης που χρησιµοποιείτε ανά πάσα στιγµή. Μπορείτε επίσης να ρυθµίσετε το σύστηµα περιήγησης που χρησιµοποιείτε κατάλληλα προκειµένου να σας ενηµερώνει πριν την εγκατάσταση ενός cookie στην συσκευή σας ή να ακολουθήσετε τις οδηγίες του συστήµατος περιήγησης για να διαγράψετε όσα cookies έχουν ήδη εγκατασταθεί. Εάν χρησιµοποιείτε ποικίλες συσκευές, πρέπει να ρυθµίσετε το σύστηµα περιήγησης σύµφωνα µε τις προτιµήσεις σας σε κάθε µία από τις συσκευές σας.
Εάν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε όλα τα cookies, ενδέχεται να µην µπορείτε να απολαύσετε πλήρως τις διαδραστικές λειτουργείες της Ιστοσελίδας µας ή να λάβετε τις υπηρεσίες µας µέσω της Ιστοσελίδας µας.
Η διαγραφή των cookies δεν διαγράφει αντικείµενα Flash εφαρµογών. Μπορείτε να µάθετε περισσότερα σχετικά µε τα αντικείµενα Flash εφαρµογών, συµπεριλαµβανοµένου του τρόπου ελέγχου και απενεργοποίησης αυτών στον Ιστοσελίδα της Adobe. Μπορείτε να βρείτε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά µε cookies και παρόµοιες τεχνολογίες που χρησιµοποιούνται σε διάφορους Ιστοσελίδες µέσω συστήµατος περιήγησης που χρησιµοποιείτε ή άλλων πόρων του διαδικτύου.

Για να διαχειρίζεστε τα cookies µέσω του περιηγητή σας, επιλέξτε τους ακόλουθους υπερσυνδέσµους για να ανακατευθυνθείτε στις οδηγίες του περιηγητή σας:
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης και διαγραφής των cookies, επισκεφθείτε τη διεύθυνση wikipedia.org, www.allaboutcookies.org, Cookiepedia.

Οι ετικέτες Pixel, τα web beacons, οι ενσωµατωµένοι κώδικες (embedded scripts) και τα clear GIFs (µορφή ανταλλαγής γραφικών) είναι µικροσκοπικά αρχεία που χρησιµοποιούνται για την παρακολούθηση της πλοήγησης σε µια ιστοσελίδα και µπορούν να χρησιµοποιηθούν µαζί µε cookies. Τα αντικείµενα Flash (τοπικά κοινόχρηστα αντικείµενα) είναι µικρά αρχεία που είναι αποθηκευµένα στη συσκευή σας από µία ιστοσελίδα που χρησιµοποιεί την τεχνολογία Flash player της Adobe.
Web beacons και ενσωµατωµένοι κώδικες (embedded scripts) Τα Web beacons και οι ενσωµατωµένοι κώδικες (embedded scripts) είναι άλλες τεχνολογίες που χρησιµοποιούµε στην Ιστοσελίδα µας, καθώς και σε ορισµένα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και διαφηµίσεις.
Web beacons (ή “tags”) είναι κοµµάτια κώδικα προγραµµατισµού που περιλαµβάνονται σε ιστοσελίδες, µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και διαφηµίσεις, τα οποία γνωστοποιούν σε εµάς ή/και σε τρίτα µέρη που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασµό µας, πότε προβλήθηκαν ή επιλέχθηκαν αυτές οι ιστοσελίδες, τα µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή οι διαφηµίσεις.
Οι ενσωµατωµένοι κώδικες (embedded scripts) είναι κοµµάτια κώδικα προγραµµατισµού που περιλαµβάνονται σε ορισµένες από τις ιστοσελίδες µας και µετρούν πώς χρησιµοποιείτε αυτές τις ιστοσελίδες, για παράδειγµα, ποιους συνδέσµους επιλέγετε. Χρησιµοποιούµε αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώνουµε την Ιστοσελίδα µας, να διαµορφώνουµε την Ιστοσελίδα µας στα πιθανά ενδιαφέροντά σας και για να διενεργούµε έρευνες αγοράς. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τέτοιες λειτουργικότητες κώδικα, όπως η JavaScript, µέσω του συστήµατος περιήγησης που χρησιµοποιείτε (παρακαλούµε αναφερθείτε στη λειτουργία βοήθειας του συστήµατος περιήγησης). Σηµειώστε ότι εάν απενεργοποιήσετε τις λειτουργικότητες κώδικα, η Ιστοσελίδα ενδέχεται να µην λειτουργεί σωστά.

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας για να συνεχίσετε

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζεται προβλήματα με το λογαριασμό σας παρακαλώ επικοινωνήστε με τον διαχειριστή